Internet Support IU

ᐱᔨᑦᓯᕐᐸᑕᑦᑎᓐᓄᑦ

SSi−ᑯᓂ, ᐱᔨᑦᓯᕐᐸᑦᑕᕗᑦ ᐱᐊᓚᑦᓯᐊᕐᑐᒥᖕ ᐋᖅᑭᑦᓯᐊᕐᓯᒪᓛᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕋᓱᐊᕐᐸᑲᑦᑎᒍ. ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥᒃ ᑕᓪᓕᒥᕐᒧᑦ 8:30-ᒥᒃ ᐅᓪᓚᒃᑯᑦ 7:00-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ, ᑲᓇᖕᓇᕐᒥᐅᑦ ᕿᑭᖅᑖᓘᖕᒥ ᖃᐅᔨᓴᐅᑎᖏᑦ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ET-ᒥ. ᓄᓇᓕᓕᒫᑦᓯᐊᓂ ᐃᑲᔪᕐᑎᖃᕋᑦᑕ ᐊᑭᓖᔭᕐᑐᕐᕕᐅᕙᑦᑐᓂᑦ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᕙᑦᑐᑎᓪᓗ ᐱᔭᕆᐊᑭᓐᓂᖏᓐᓂᑦ ᐱᑑᑎᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᔪᖃᕆᐊᖃᕐᐸᑦ. SSi−ᑯᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᑐᐃᓯᒪᒻᒪᑕ ᐊᐅᓚᑦᑎᒍᑎᑦᑎᓂᑦ ᐊᑲᕐᕆᔮᑲᓂᕈᑎᑦᓴᑦ ᕿᒥᕐᕈᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᑦᓯᐅᖕ.

ᕿᓂᕈᑎᓐᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᓚᐅᕐᓗᑎᑦ ᐃᓯᕈᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᒍᑏᑦ ᕿᒥᕐᕈᔪᓐᓇᕐᑕᑎᑦ ᐅᑯᐊ:

 • ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᑏᑦ ᓱᒃᑲᓂᖓ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᒪᖔᓪᓗ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃ
 • ᐱᑑᑏᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒻᒪᖔᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒻᒧᑦ ᐱᑑᑎᖃᐅᕐᑐᓄᑦ ᑲᓱᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ
 • ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ ᓇᓂᒍᓐᓇᕐᑕᐃᑦ ᐅᕙᓐᖓᑦ
 • ᐊᑭᓕᕐᓱᐃᕕᒋᕙᑦᑕᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃ
 • ᖃᑦᓯᓂᖕ ᐊᒥᐊᒃᑯᖃᓕᕐᒪᖔᕐᐱᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃ
 • ᐊᑭᓖᕖᑦ
 • ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᑏᑦ ᐊᓯᔾᔨᕈᒪᒍᕕᐅᖕ ᐊᑭᓕᕐᓱᐃᕕᒋᔪᒪᔭᓐᓂᓪᓗ ᓇᓕᕌᕐᕕᑦᓴᑦ
 • ᐊᓯᒃᑲᓂᖏᑎᒍᑦ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᔭᑎᑦ
 • ᒪᓂᒪᓴᐅᑎᕗᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕈᑦ ᐊᑐᕈᒪᒍᕕᐅᖕ
 • ᒫᓐᓇᓂᓴᐅᓂᕐᓴᑦ ᑐᕌᕐᕕᒋᕙᑦᑕᑎᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᓂᖏᑦ
 • ᐊᑐᕇᕐᓯᒪᔭᓐᓂᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖃᑦᑕᕐᓯᒪᒻᒪᖔᕐᐱᓐ ᕿᒥᕐᕈᕕᖕ
 • ᐊᑭᓖᖁᔨᔾᔪᑏᑦ ᓇᓕᖅᑲᖏᓂᑦ ᕿᒥᕐᕈᕕᖕ
 • ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᐊᑭᓕᕐᓱᕆᐊᓕᓐᓂᖕ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃ
Customer Service
Northern community

ᖃᓄᖅ

ᑲᑉᐳᑎᔪᓐᓇᕐᒪᖔᕐᐱᐅᑉ ᕿᓂᕈᑏᑦ

Plug and Play installation

ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᐊᕐᑕᑎᑦ ᐊᔪᕆᕐᓯᐅᔾᔨᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᑐᒍᓐᓇᕐᒪᖔᕐᐱᐅᖕ D-Link DWR 922 / BEC Ridgewave 6300NEL ᐅᐊᔭᒨᕆᐊᑐᓐᖏᑦᑐᖅ ᕿᓂᖅ LTE ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒻᒧᑦ ᐱᑑᑏᑦ. ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᔭᕐᓂᖏᑉᐸᑦ, ᐅᖄᓚᕕᐅᔪᓐᓇᑦᓯᐊᕐᑐᒍᑦ!


ᖁᓕᑦ ᐱᔭᕆᐊᑭᓪᓕᑎᕈᑏᑦ ᒪᓕᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᓐ

 1. ᑲᑉᐳᑎᓚᐅᓐᖏᓪᓗᒍ ᐅᐊᔭᒨᕆᐊᑐᓐᖏᑦᑐᖅ ᐱᑑᑎ, ᕿᑐᑦᑐᒐᐅᔭᕋᓛᑯᓗᖕ ᓯᒻ ᑲᐅᑎᕕᖓᓄᑦ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᑐᓄᖔᖓᓃᑦᑐᒧᑦ (ᓴᕕᕋᔭᑯᓗᖕ ᐊᒻᒧᑦ ᓇᕿᓪᓗᒍ)
 2. ᐅᐊᔭᒨᕆᐊᑐᓐᖏᑦᑑᑉ ᑲᑉᐳᔾᔨᕕᖓ ᐱᑐᕝᕕᖓᓄᑦ ᑲᑉᐳᑎᖅᑳᓚᐅᕐᓗᒍ ᐃᑭᑦᑐᓐᓇᕐᓯᓂᐊᕐᑐᖅ (ᐃᑭᒍᑎᖓ ᑐᓄᐊᓃᑦᑐᖅ)
 3. ᖃᐅᒻᒪᓪᓛᔭᑦᑐᑦ ᐱᑑᑎᐅᑉ ᖃᐅᒻᒪᖁᑎᖏᑦ ᐆᔭᐅᔭᕈᕐᐸᑕ ᖃᒥᑦᑖᕈᓐᓃᕐᓗᑎᖕ, ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒻᒧᑦ ᐱᑐᕝᕕᒥᓂᖕ ᓇᓂᓯᓂᐊᕐᑐᖅ
 4. ᑲᑉᐳᓯᒪᓂᕐᓂ ᓄᖅᑲᑕᓪᓛᓂᐊᖏᒻᒪᓐ, ᐱᑑᑎᐅᑉ ᓇᐸᔪᕋᓛᑯᓗᖏᖕ ᐊᑦᓱᖏᑦᓯᐊᕐᓗᒋᖕ ᐃᓂᖏᓐᓄᓐ ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᑏᓪᓗ ᐃᒐᓛᒻ ᖃᓂᒋᔮᓅᕐᓗᒍ ᐊᓯᐊᓂᓘᓐᓃᑦ ᐆᑦᑐᕋᕐᓗᒍ ᓱᑯᑦᓯᐊᓂ ᐊᑲᐅᓂᕐᐹᖑᒻᒪᖔᑦ
 1. ᐅᐊᐃᔭᖃᖏᑐᖅᓯᐅᑎᒃᑯᑦ ᓴᕕᒐᐅᔭᖃᖏᑦᑐᖅᓯᐅᑎᒃᑯᑦ ᐊᑦᑕᑕᓯᒪᔪᒪᒍᕕᑦ ᐅᖓᓯᒃᑐᒃᑰᕈᑎᓄᑦ, ᒪᒃᐱᕐᓗᒍ Wifi-ᓚᖑᓯᒪᔪᖅ ᐅᐊᐃᔭᖃᖏᑦᑐᖅᓯᐅᑎᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᖔᕈᓐᓇᖅᑐᓃᑦᑐᖅ, ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᓃᑦᑐᖅ, ᓂᕈᐊᕐᓗᒍᓗ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖓᑕ ᑕᐃᔭᐅᔪᓂᑦ SSID-ᑯᑦ ᐊᖅᑯᑎᒋᔭᐅᓲᖅ, ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖓᓂᒃ ᓂᐱᐅᓯᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥ ᐊᑖᓃᑦᑐᖅ ᐅᖓᓯᒃᑐᒃᑰᕈᓐᓇᐅᑎᕕᑦ. ᑎᑎᖃᕐᑲᕐᓂᐊᖅᑐᖅ “SSI”-ᓚᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑕᒪᓂᒃ 4-ᓂᒃ ᑎᑎᖃᖃᕐᓗᓂᓗᓐᓃᑦ/ᓇᓴᐅᑎᖃᕐᓗᓂᓗᓐᓃᑦ.
 2. ᐅᐊᔭᒨᕆᐊᑐᓐᖏᑐᒃᑯᑦ WiFi ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᖏᑦ ᓇᕿᑦᑕᓕᕐᒥᓗᒋᑦ ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᑎᑖᕆᖅᑲᐅᔭᕕᑦ ᐊᑖᓂ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ
 3. ᐅᐊᔭᒨᕐᑐᒃᑯᑦ ᑲᑉᐳᔾᔨᒍᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐱᑐᕝᕕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᒥᖕ, ᑲᑉᐳᑎᓗᒍ ᐃᓪᓗᒌᓕᖕᒥᖕ ᑲᑉᐳᔾᔭᕐᕕᓕᖕ LAN Port 1 / Ethernet Port 1 ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐱᑐᕝᕕᒻᒦᓐᖔᖓᔪᖅ ᖃᕆᓴᐅᔭᕕᑦ ᑐᓄᐊᓃᑦᑐᒧᑦ ᑲᑉᐳᑎᓕᕐᒥᓗᒍ
 4. ᓄᑖᒥᖕ LTE ᓱᒃᑲᓂᕐᓴᒥᑦ ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᑎᑖᕐᓂᕈᕕᓐ ᕿᓂᖅ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒻᒧᑦ ᐱᑑᑎᖓᓂᑦ ᐊᑎᓕᐅᕈᓐᓇᕐᑐᑎᑦ ᐅᕙᓂ:
 • ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᒍᑎᒋᒐᔪᑦᑕᐃᑦ ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐅᑯᐊ ᓇᕿᑦᑕᓕᕐᒥᓗᒋᑦ: https://www.qiniq.com/my/4g
 • ᕿᓂᒃᑯᑦ ᐃᓯᕈᓐᓇᐅᑏᑦ ᐊᑭᓖᕕᖓᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᕕᒋᓗᒍ ᓄᑖᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᑐᕌᕐᕕᑦᑖᕈᒪᒍᕕᓐ
 • ᐱᒋᐊᕈᑎᖓᑕ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑎᖏᑦ ᓇᕿᑦᑕᓚᐅᕐᓗᒋᑦ ᒪᑐᐃᕐᓂᐊᕐᑐᖅ
 1. ᓇᓪᓕᐊᓂᖕ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒻᒧᑦ ᐱᑐᕝᕕᒻᒥᖕ ᐊᑐᕈᒪᒻᒪᖔᕐᐱᓐ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᕐᓯᓪᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᖑᕈᑎᒍᕕᓐ ᐊᑭᓕᑦᓴᓂᐅᑎᒃᑯᑦ ᕿᑐᑦᑐᒐᐅᔭᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᒃᑲᓂᕈᒪᓐᓂᕈᒍᕕᓐ ᓱᑯᑦᓯᐊᒍᑦ ᐊᑭᓖᔪᓐᓇᕐᒪᖔᕐᐱᓐ ᓇᓕᕌᕐᕕᑕᖃᕐᑐᓂ
 2. ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᑭᓖᔪᒪᒍᕕᓐ, ᐅᐸᒍᑎᔪᓐᓇᕐᑐᑎᑦ ᓄᓇᑦᓯᓐᓂ ᐃᑲᔪᕐᑎᑎᓄᑦ ᐊᑭᓖᕕᒻᒥ ᐱᔨᑦᓯᕐᑎᒧᑦ

ᐊᔪᕆᕐᓯᐅᔾᔨᒍᑏᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᓪᓗ

ᐃᓚᒋᔭᐅᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖏᑦ

ᐱᑑᑏᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᓕᒫᖓᓄᑦ ᐊᑐᕋᑦᓴᐅᓂᖓ

ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᐸᑦᑕᕗᑦ ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᑎᖏᓂᑦ ᐱᑐᕝᕕᖏᓂᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᓕᒫᖓᒍᑦ ᐊᑲᕐᕆᖁᒐᑦᑎᒍ. ᑲᑉᐳᓯᒪᐃᓐᓇᕈᓐᓇᖁᓪᓗᑎᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒻᒧᓐ, ᑲᑎᖅᓱᐃᓯᒪᔪᒍᑦ ᓇᓪᓕᑭᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᕈᒥᓇᕐᑐᓂᑦ ᐱᐅᖅᓱᐊᑲᓐᓂᕈᑎᑦᓴᓂᑦ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᐊᑐᖅᐸᑦᑕᓐᓂᖕ. ᐊᒥᓱᑦ ᐃᓱᒪᖅᓴᖅᓯᐅᕈᑎᒋᔪᒥᓇᕐᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᕐᑐᐃᓯᒪᓂᕐᓴᐅᒻᒪᑕ ᓄᑖᖑᓂᕐᓴᒥᑦ LTE ᓱᒃᑲᓂᕐᓴᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᑦᑎᓂᑦ ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᒻᒥᓪᓗ, ᐱᒻᒪᕆᐅᒻᒥᔪᑦᑕᐅᖅ ᕿᓂᑐᖃᐅᓂᕐᓴᒧᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒻᒧᑦ ᐱᑑᑎᖏᓄᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᐊᕐᒥᒻᒪᑕ ᐊᔪᕆᕐᓯᐅᔾᔨᒍᑎᖏᑦ!

ᐊᐱᖅᑯᑎᑦᓴᖃᕈᕕᓐ ᐱᔭᕆᐊᑭᓪᓕᒋᐊᕈᑏᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᓐ ᐅᖄᓚᑦᑕᐃᓕᓂᐊᖏᓚᑎᑦ! ᖁᕕᐊᑐᐃᓐᓇᕋᔭᕐᑐᒍᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕋᑦᑕ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᖅ ᓇᓗᓕᐅᖅᑲᒍᕕᓐ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᓕᒫᖏᑎᒍᑦ ᐊᑭᓕᕐᓯᒪᔭᑎᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᒋᓐ. ᐅᖄᓚᕕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᒍᑦ ᐊᑭᖃᓐᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ 1-877-686-2888 (ᓄᓇᕗᒦᒃᑯᕕᑦ).

ᐱᔨᑦᓯᕐᐸᑕᑦᑕ ᐃᓯᕐᕕᖓ

ᐊᑲᐅᓂᖅᐹᖑᓂᐊᕐᑐᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᑎᐊᕈᒪᒍᕕᓐ ᑐᑭᓯᐅᒪᑦᓯᐊᕈᒪᒍᕕᓪᓗ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᔭᑎᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᒪᖔᑕ ᕿᓂᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᐸᑦᑕᖏᑕ ᐃᓯᕐᕕᖓᒍᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᕋᑦᓴᑦ. ᕿᒥᕐᕈᒐᑦᓴᐅᒻᒪᑕ ᒫᓐᓇᓂᓴᐅᓂᕐᐹᑦ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᔭᑎᑦ ᓈᓴᐅᑎᑎᒍᑦ ᑲᓱᕈᓐᓇᐅᑎᐅᑉ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ ᐃᓯᕈᓐᓇᐅᑏᑦ ᓇᕿᑦᑕᓚᐅᕐᓗᒍ ᐊᑭᓕᕐᓱᐃᕕᓐᓂ ᓂᕈᐊᓕᕐᒥᓗᒍ “ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᖅ”. ᑐᓴᕋᑦᓴᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᑦᓴᑦ ᐃᑲᕐᕋᑕᒫᑦᓯᐊᖅ ᐊᓯᔾᔨᕐᐸᓪᓕᐊᒻᒪᑕ ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᕋᕕᓐ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᐊᑐᓗᐊᓐᖑᐊᐸᒻᒪᖔᕐᐱᐅᖕ ᐱᑑᑏᑦ. ᖃᐅᔨᒋᐊᓕᖅᑭᑦᑖᕙᒃᑯᕕᓐ ᐊᑲᐅᓂᖅᓴᖅ ᐃᖅᑲᐅᒪᔪᓐᓇᕐᓯᓂᐊᕋᕕᐅᖕ, ᑐᑭᓯᓇᕐᓯᓂᐊᕐᑐᖅ ᑭᓱ ᖃᓄᑎᒋᓗ ᖃᕆᐅᓴᔭᒃᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᑎᑦ ᓄᖑᕋᐃᕙᓪᓕᐊᓂᕐᐹᖑᒻᒪᖔᑕ ᕿᓂᕐᕈᓐᓇᐅᑎᓂᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ.

ᐊᐅᓚᑦᑎᒍᒃ ᓱᒃᑲᓂᖓ. ᐊᐅᓚᑦᑎᒍᒃ ᐊᑐᕐᓂᕆᔭᕐᓂᑦ.

ᐅᓪᓗᒃᑯᑦ. ᐅᓐᓄᐊᒃᑯᑦ. ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᑉ ᓄᙳᐊᓂ. ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᒥᑭᑦᑐᒥ, ᐊᖏᔪᒥᓪᓘᓐᓃᑦ….ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐳᑎᑦ. ᐃᓯᑐᐃᓐᓇᕐᓗᑎᑦ ᕿᓂᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᓂᕐᓗᒍ ᓱᒃᑲᓂᖓᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᓇᕿᑦᑕᕆᐊᓕᖕᒥ.

Qiniq Cruise Control

ᐃᖏᕐᕋᔫᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᑦᓴᑦ

ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᔪᖅ ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᑎᓐᓂ ᓄᖑᑎᕆᓐᓂᖅᐹᖑᖃᑕᐅᔪᑦ, ᐊᐅᓚᔫᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔮᑦᓴᓕᐊᖑᕙᑦᑐᑦ! ᐊᓕᐊᓇᐃᒋᔭᐅᓛᖑᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᕐᕆᔭᕐᕖᑦ ᔫᑑᑉ (Youtube) ᐊᒻᒪ ᓂᐊᑦᐱᓕᒃ (Netflix) ᐊᐅᓚᔫᖏᑦ ᐃᖏᕐᕋᐃᓇᕆᐊᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᕐᓂᖅᐹᕆᔭᑦᓴᕆᒐᕕᐅᖕ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ. ᓄᑖᖑᓕᕐᑎᓪᓗᒍ ᕿᓂᖅ, ᓱᒃᑲᓂᕐᓴᐅᓪᓗᓂᓗ LTE ᕿᓂᕈᑎᕗᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐅᔾᔨᕆᓂᐊᕐᑕᐃᑦ ᑕᕐᕆᔮᑦᓴᕐᑖᕐᕕᒋᕙᑦᑕᓐᓄᑦ ᑐᕌᑲᐅᑎᒋᔭᑦᑐᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᕋᑦᓴᐅᑲᐅᑎᒋᓪᓗᑎᖕ ᐊᑐᕐᓂᕐᐹᖑᓂᐊᕐᖓᑕ ᐊᐅᓚᐃᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓱᒃᑲᔪᐊᓘᓕᕋᓗᐊᕐᑐᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᓱᖏᐅᑎᓯᒪᓐᖏᒧᓐ ᓄᖑᓴᕋᐃᑦᑐᖅ. ᐅᐱᓐᓇᕋᓂ ᐃᖏᕐᕋᔫᓂᑦ ᕿᒥᕐᕈᕖᑦ ᐱᑐᕝᕕᓖᑦ ᓇᓂᓯᑲᐅᖅᑐᕈᓐᓇᕐᖓᑕ ᖃᕆᓴᐅᔭᖏᑦ ᓱᒃᑲᓂᕐᓴᓂᖕ ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᑎᑖᖅᑐᖃᑐᐊᖅᐸᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᑲᐅᕐᑐᖅᑐᓂ ᑕᕐᕆᔭᕐᑕᑎᓪᓗ ᑭᐊᑦᑐᑯᓘᔮᓕᕐᑐᑎᖕ ᐊᓚᒡᒐᐃᓗᐊᕐᓂᑯᒧᓐ. ᐆᑦᑑᑎᒋᔪᓐᓇᕐᑕᕗᓐ, ᐃᑲᕐᕋᓕᒫᕐᑐᒥᖕ ᑕᕐᕆᔭᕈᕕᓐ ᕿᓂᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᒍᑎᖓ ᓱᒃᑲᓂᖃᕐᐸᑦ 1.5Mbps, ᐃᒻᒪᖃ ᐊᑐᕋᔭᕐᑐᑎᑦ 650 MBs ᖃᓂᒋᔮᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐱᑑᑎᓐᓂᑦ.

ᐱᑐᕝᕕᓖᑦ ᓇᓂᓯᑲᐅᖅᑐᕈᓐᓇᕐᖓᑕ ᖃᕆᓴᐅᔭᖏᑦ ᓱᒃᑲᓂᕐᓴᓂᖕ ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᑎᑖᖅᑐᖃᑐᐊᖅᐸᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᑲᐅᕐᑐᖅᑐᓂ ᑕᕐᕆᔭᕐᑕᑎᓪᓗ ᑭᐊᑦᑐᑯᓘᔮᓕᕐᑐᑎᖕ ᐊᓚᒡᒐᐃᓗᐊᕐᓂᑯᒧᓐ. ᐆᑦᑑᑎᒋᔪᓐᓇᕐᑕᕗᓐ, ᐃᑲᕐᕋᓕᒫᕐᑐᒥᖕ ᑕᕐᕆᔭᕈᕕᓐ ᕿᓂᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᒍᑎᖓ ᓱᒃᑲᓂᖃᕐᐸᑦ 1.5Mbps, ᐃᒻᒪᖃ ᐊᑐᕋᔭᕐᑐᑎᑦ 650 MBs ᖃᓂᒋᔮᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐱᑑᑎᓐᓂᑦ.

ᓄᑖᖑᓂᖅᓴᒃᑯᑦ LTE ᓱᒃᑲᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᑕᕐᕆᔭᕈᕕᓐ, ᓱᒃᑲᓂᕐᓴᐅᓂᖓᓄᑦ, ᑖᓐᓇᑦᓴᐃᓐᓇᖅ ᑕᕐᕆᔭᕈᕕᐅᖕ ᑭᐊᑦᑐᑯᓗᐊᐱᖕ ᐱᓪᓚᕆᐅᔮᒻᒪᕆᓪᓗᓂ ᐊᑐᕋᔭᕐᑐᑎᑦ 1.35 GBs ᕿᓚᒥᐅᓂᕐᓴᐅᓪᓗᑎᖕ ᐱᐊᓚᓂᕐᓴᐅᓂᖓᓄᑦ! ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᕕᐅᖕ ᑕᕐᕆᔭᕐᓂᐊᕐᑕᕕᑦ ᑕᐅᑦᑐᖓ ᐱᒋᐊᓚᐅᖏᓂᕐᓂ ᐱᐅᖅᓱᐊᓂᖅᓴᕐᔪᐊᖑᔪᓐᓇᕐᑐᑎᓐ ᑕᕐᕆᔭᑯᑖᒍᓐᓇᕐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᓪᓗ ᑕᐃᒪᓐᓇᑎᒋᑦᓴᐃᓐᓇᖅ GBs ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ. ᐅᑯᐊ ᐊᔾᔨᓕᐅᒑᖕ ᐊᑐᕐᓗᒋᖕ ᓇᓂᔪᓐᓇᕐᑕᑎᑦ ᑕᕐᕆᔭᕐᕖᖕ ᑕᒪᒃᑮᖕ ᔫᑑᑉ (Youtube) ᐊᒻᒪ ᓂᐊᑦᐱᓕᒃ (Netflix).

Netflix Video Settings Youtube Video Settings

ᐸᐃᔅᐳᒃ (Facebook)

ᐃᓄᓕᒫᑦᓯᐊᐸᓗᐃᑦ ᐊᑐᓲᖑᓕᕐᖓᑕ ᐸᐃᔅᐳᒃᒥᖕ (Facebook) ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐅᖃᖃᓯᔮᕐᕕᒃ, ᐊᒻᒪ ᐊᒥᓱᒃᑲᓐᓂᐊᓘᓪᓗᑕ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᑦ ᐅᖃᓕᒫᖅᐸᓕᕐᑐᑕ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑰᕐᑐᓂᑦ. ᑭᓯᐊᓂ ᑕᕐᕆᔭᐃᓐᓇᕈᕕᓐ ᕿᓃᓐᓇᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᒐᕐᓂᑦ, ᐊᑐᓗᐊᒐᓛᖏᑦᑑᒐᓗᐊᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᑎᑎᑦ. ᐅᓇᓂ ᒪᕐᕉᓕᖓᔫᓐᓂᖕ ᐃᑲᔫᑎᑦᓵᓂᖕ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᓯᒪᔪᒍᑦ ᐱᐅᖅᓱᐊᑲᓐᓂᕈᑎᑦᓴᓂᖕ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᔭᓐᓂᖕ.

ᑐᕌᕐᕕᒋᑦᓴᐅᑎᒋᒍᕕᐅᖕ ᐱᑐᕝᕕᖕ, ᐸᐃᔅᐳᒃ (Facebook) ᓴᖅᑭᑲᐅᑎᒋᔭᓐᓂᐊᕐᑐᖅ ᕿᓂᓯᑲᐅᑎᒋᓗᓂ ᑕᕐᕆᔮᑦᓴᓕᐊᖑᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐃᖏᕐᕋᔫᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕈᑎᖏᓂᑦ, ᓇᕿᓐᖏᑲᓗᐊᕈᕕᒋᓐ. ᐱᐊᓚᓂᕐᓴᒥᖕ ᑕᕐᕆᔭᕐᕕᑦᓴᐅᓂᐊᕐᖓᑦ ᓄᖅᑲᕐᑕᖏᓗᓂ ᐊᓯᐊᓂᖕ ᓂᐱᓕᐅᕆᔪᒪᓐᓂᕈᕕᓐ ᑕᕐᕆᔭᕐᓯᓐᓈᑦ. ᑖᓐᓇ ᐊᑦᓱᐊᓗᖕ ᐊᑲᐅᔪᖅ ᑕᕐᕆᔭᕐᓂᐊᕈᕕᒋᑦ ᑭᓯᐊᓂ, ᐊᑐᑦᑕᑐᐃᓐᓇᕐᓗᒍ ᑕᒪᐅᖓᑐᐃᓐᓈᕐᓂᐅᓴᒻᒥᒪᑦ ᓇᕿᓐᖏᒃᑯᕕᐅᖕ ᐱᓐᖑᐊᕈᓐᓇᐅᑎᖓ!

ᖃᒥᑦᑐᒪᒍᕕᐅᖕ ᐱᑐᕝᕕᑎᒍᑦ ᐸᐃᔅᐳᒃᒧᑦ ᑕᕐᕆᔭᕐᕕᓐᓅᕐᓗᑎᑦ ᕿᓂᕐᓗᒋᓪᓗ “ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎᖏᑦ” ᑕᓕᖅᐱᐊᓃᑦᑐᑦ ᖁᓛᓂ. ᓇᕿᓕᕐᒥᓗᒍ “ᑕᕐᕆᔮᑦᓴᑦ ᐃᖏᕐᕋᔫᑦ” ᓴᐅᒥᐊᓃᑦᑐᖅ ᓵᓐᖓᔭᕕᑦ. ᒪᑉᐱᒐᖓ ᓴᖅᑭᑐᐊᖅᐸᑦ, ᓇᓂᒋᐊᕐᓗᒍ “ᑕᕐᕆᔮᑦᓴᑦ ᐃᖏᕐᕋᔫᑦ” ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᕿᓕᕐᒥᓗᒍ “ᖃᒥᒍᑎᖓ”. ᐱᐅᖅᓱᐊᓂᕐᓴᐅᔪᓐᓇᒪᕆᑦᑐᑎᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᒥᒍᕕᐅᖕ “ᑕᕐᕆᔮᑦᓴᑦ ᐃᖏᕐᕋᔫᓄᑦ ᐊᑐᖔᕋᑦᓴᑦ” ᐋᖅᑭᐅᒪᔾᔪᑎᖏᑦ ᑕᕝᕙᓂᑦᓴᐃᓐᓈᕐᑐᑦ ᓇᕿᓕᕐᒥᓗᒍ “SD−ᖏᓐᓇᑎᒍᑦ”. ᑕᕐᕆᔭᕐᑕᑎᑦ ᐊᓚᒡᒐᐃᖏᓂᕐᓴᐅᒐᓗᐊᕐᑐᑎᖕ, ᐱᐅᖅᓱᐊᓚᖓᔪᑎᑦ ᐊᖏᔪᑲᓪᓛᓗᖕᒥᖕ.

Facebook Video SettingsFacebook Video Settings

ᓂᔾᔭᐅᑏᑦ (ᐃᓐᖏᕐᑏᑦ)

ᓂᔾᔮᑎᑦᓯᓂᕐᓂ, ᓇᓕᕌᕐᕕᒥ ᓇᕿᓪᓗᒍ “ᓂᐱᑭᓐᓂᕐᓴᖅ” ᐃᖏᕐᕋᓂᖓ ᐊᑐᖏᖔᕐᓗᒍ “ᓂᐱᖅᑯᖅᑐᓂᖅᓴᖅ”. 128kbps ᐊᐅᓚᔫᒧᑦ ᓂᐱᖃᕈᓐᓇᐅᑎᖓ ᐃᒻᒪᖃ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᑐᖅ 57 MB ᐃᑲᕐᕋᑕᒫᑦ. ᐊᒥᓱᑦ ᖃᐅᔨᒪᓗᐊᓐᖏᒻᒪᑕ ᖃᓄᑎᒋ ᐊᔾᔨᒌᖏᓂᖃᕐᒪᖔᑎᖕ 128 ᐊᒻᒪ 320kbps ᓂᐱᖃᐅᑎᑦᓯᐊᕙᖃᕐᑐᓂ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᓐ ᖃᕆᓴᐅᔭᐅᑉ ᓂᐱᖃᐅᑎᖏᓂᖕ ᐊᑐᖅᑐᓂ, ᓂᐱᑭᓐᓂᕐᓴᖅ, ᐃᒻᒪᖃ 96kbps ᐊᓪᓛᓪᓘᓐᓃᑦ 64kbps ᓴᓐᖏᓂᓕᒻᒥᖕ ᐊᑐᕋᓗᐊᕈᕕᓐ, ᓂᐱᖃᑦᓯᐊᕈᓐᓇᑦᓯᐊᖅᑐᖅ.

ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐱᓐᖑᐊᕈᑏᑦ

ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐱᓐᖑᐊᕈᑏᑦ ᐊᖏᔪᑲᓪᓛᓗᖕᒥᖕ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᖓᑕ ᓄᖒᑦᓯᑦᓴᐅᑎᒋᔪᓐᓇᕐᑐᑎᖕ. ᐱᓐᖑᐊᕐᑎᐅᒍᕕᓐ, ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐊᑐᕐᓂᓴᐅᓂᐅᓴᑐᐃᓐᓇᕋᕕᓐ ᐱᑑᑎᓂᖕ.

ᑲᑉᐳᔾᔮᕐᓂᖅ

ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒻᒧᑦ ᐱᑑᑎᓖᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑰᕐᑐᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᖓᑕ ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᑎᓐᓇᑎᑦ. ᐱᖃᑕᐅᓪᓗᑎᖕ ᓄᑖᖑᓂᕐᐹᑦ ᑕᓚᕖᓴᑦ, ᕿᓪᓕᕐᑑᔭᓂᑦ ᑕᕐᕆᔭᕈᓐᓇᐅᑏᑦ, ᑎᒍᒥᐊᕆᐊᓖᑦ ᑐᓵᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐱᓐᖑᐊᕈᑎᖏᓪᓗ ᓇᕿᑦᑕᒐᓖᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᓖᓐᓇᐅᓕᕐᖓᑕ. ᐊᑐᕐᓂᐊᖏᒐᐃᒍᕕᒋᑦ ᖃᒥᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᑲᑉᐳᔾᔮᕐᓗᒋᓪᓗ.

ᖃᕆᓴᐅᔭᓕᓕᒫᑦ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᓄᑖᓐᖑᕆᐊᑲᐅᑎᒋᔭᓐᓂᖏᑦ

ᑕᕝᕙᓂ ᐱᔭᕆᐊᑭᓪᓕᕈᒥ ᖃᓄᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᑎᐊᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᒪᖔᕐᐱᓐ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑰᕐᑐᑦ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓂᑦ ᐃᒻᒥᓃᓐᓇᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᓲᖑᒻᒪᑕ ᓄᑖᓐᖑᕆᐊᕆᐊᖃᓕᕋᐃᒐᒥ ᐱᓐᖑᐊᕈᑏᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᑏᓪᓗ ᑕᐃᒫᖕ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᑐᐊᕈᕕᒋᓐ. ᐊᒃᑐᖅᑕᒐᑦ (iPad), ᖃᕆᓴᐅᔭᑦ ᓇᕿᑦᑕᐅᑎᓖᑦ (Windows), ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᕋᓛᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᖏᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊᓕᒫᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑰᕐᑐᑦ ᐃᒻᒥᓃᓐᓇᖅ ᓄᑖᓐᖑᕆᐊᕆᓲᖑᒻᒪᑕ ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᓕᕋᐃᒐᒥᖕ. ᓄᑖᓐᖑᕆᐊᓲᖑᕗᑦ ᐃᒥᓃᓐᓇᖅ ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᑕᐅᒐᑎᓐ ᖃᓄᐃᒋᓐᖏᒪᖔᕐᐱᐅᖕ, ᐊᓪᓛᑦ ᐅᓐᓄᐊᕌᓗᒃᑯᑦ ᑕᐃᒪᐃᒐᔪᑦᑐᑦ ᓄᖅᑲᕐᑎᑲᐅᕐᑐᕈᓐᓇᖏᓂᕐᓂ.

Windows 10

ᑕᐃᒪᐃᒐᔪᓐᓂᕐᐹᖑᔪᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᑦ ᓇᕿᑦᑕᐅᑎᓖᑦ Windows 10. ᓄᑖᖑᓂᖓᓄᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᖏᑦ, ᐃᓱᒪᔪᓐᓇᐅᑎᖓ ᐋᖅᑭᑦᓯᕕᐅᓯᒪᒻᒪᓐ ᓄᑖᖑᓛᓂᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᑲᐅᑎᒋᔪᓐᓇᕐᑐᓂᑦ ᓴᖅᑭᔮᖏᑲᓗᐊᕐᑐᑎᖕ ᖃᕆᓴᐅᔭᓕᕆᐅᔮᕐᔪᑎᓪᓗᒍ ᐃᓄᐊ, ᐊᓪᓛᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓚᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᐱᑑᑎᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᔭᓐᓂᖕ ᐊᓯᖏᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᓲᑦ ᐱᑐᕝᕕᓐᓄᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᖏᑦ ᓄᑖᓐᖑᕆᐊᕐᐸᓪᓕᐊᑦᓴᐅᑎᒋᒻᒥᔪᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᓂ! ᖃᒥᖁᓪᓗᒍ, ᖃᕆᓴᐅᔭᕕᑦ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓅᕐᓗᑎᑦ, ᓇᕿᓪᓗᒍ “ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᖓᑕ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖓ” ᖃᕆᓴᐅᔭᒥ Windows 10 ᓇᕿᑦᑕᐅᑎᓕᖕᒥ, ᓂᕈᐊᕐᓗᒍ “ᓄᑖᓐᖑᕆᐊᕈᑏᑦ ᐊᑦᓱᖏᕐᓯᒪᒍᑏᓪᓗ”, ᓇᕿᓕᕐᒥᓗᒍ “ᖁᑦᓯᓂᕐᐹᑦ ᓇᓕᕌᕐᕕᑦᓴᑦ” ᐊᒻᒪ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅ “ᖃᓄᖅ ᓄᑖᓐᖑᕆᐊᕆᐊᓖᑦ ᐋᖅᑭᑉᐸᓪᓕᐊᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑕ”. ᒪᑉᐱᒐᖓᓂ ᐋᖅᑭᑐᐊᕐᐸᑕ, ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓂᕐᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᑦ ᓇᕿᑦᑕᐅᑎᓖᑦ ᓄᓇᑦᓯᓐᓂ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒻᒧᑦ ᑲᑉᐳᑎᔪᓐᓇᕐᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓚᓕᐅᑎᒐᓗᐊᕐᒪᖔᕐᐱᒋᑦ. ᑕᐃᒫᖕ ᐅᔾᔨᕆᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕋᕕᒋᑦ GBs ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒻᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᕈᓐᓇᐅᑏᑦ ᐊᓯᓐᓄᑦ ᓯᓚᑖᓂᖕ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖏᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ, ᑕᕝᕙᑦᓴᐃᓐᓇᕐᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᑦ ᐊᖏᕐᕋᓐᓂ ᐱᑐᑦᓯᒪᔪᑦ ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᑎᓐᓄᑦ ᐃᒻᒥᓂᖕ ᐊᑐᓂ ᓄᑖᓐᖑᕆᐊᕆ ᔪᓐᓇᕐᖓᑕ. ᑕᕝᕙ ᐃᓱᐊ, ᐱᔭᕇᕐᐳᒍᓐ!

ᐋᐳᓪ ᐊᒻᒪ ᐊᓐᑐᕈᐃᑦ (Apple & Android) ᐅᖄᓚᐅᑎᕋᓛᑦ/ᖃᕆᓴᐅᔭᕋᓛᑦ ᐊᒃᑐᖅᑕᒐᓖᑦ

ᐊᑐᕐᓂᖅᐹᖑᖃᑕᐅᒻᒥᔪᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒻᒧᑦ ᕿᓂᕈᑎᓂᑦ ᑕᒪᒃᑮᖕ ᐅᖄᓚᐅᑎᕋᓛᖕ ᓄᑖᓐᖑᕆᐊᑲᐅᕐᑐᓲᖑᒻᒪᑕ ᐱᐊᓚᔾᔪᑎᖏᑦ. ᐋᖅᑭᑦᓯᐊᑐᐊᕈᕕᒋᑦ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑕ ᐋᖅᑭᑦᓱᕐᓯᒪᓂᖏᑦ ᓄᑖᓐᖑᕆᐊᕆᔪᒪᔪᑦ ᐊᖏᖅᑳᓚᐅᕐᓗᒋᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᒍᕕᐅᖕ ᐱᑐᖃᐅᓂᕐᓴᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᕈᓐᓇᐅᑏᑦ ᐱᓐᖑᐊᕈᑏᓪᓗ ᐊᑐᕈᓐᓃᕐᑐᑦ ᐲᔭᕋᔭᕐᑐᑦ ᐊᑐᓕᖅᑭᑦᑖᒐᓱᐊᕐᑐᑦ ᓄᖑᑎᕆᑐᐃᓐᓇᕐᑐᑦ. ᓄᑖᓐᖑᕆᐊᕆᑲᐅᑎᒋᔭᑦᑐᑦ ᓇᒦᒻᒪᖔᑕ ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᔾᔨᓐᖑᐊᒥ ᑕᓕᖅᐱᓐᓃᑦᑐᑦ ᖃᓄᖅ ᖃᒥᒐᑦᓴᐅᒻᒪᖓᑕ.

ᐅᖄᓚᐅᑎᕋᓛᒥ (Android), ᐊᒃᑐᕐᓗᒍ ᐱᓐᖑᐊᕈᑏᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖓ, ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᕕᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖏᓐ ᕿᒥᕐᕈᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᓂᕈᐊᕐᓗᒍ ᓄᑖᓐᖑᕆᐊᑲᐅᑎᒋᖁᖏᑕᒃᑲ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑏᑦ.

Android Auto Update Settings Windows Auto Update Settings

ᐅᖄᓚᐅᑎᕋᓛᒥ (Apple) ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᖓᑕ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖏᓐ ᕿᒥᕐᕈᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᒃᑐᕐᓗᒍ ᐱᓐᖑᐊᕈᑏᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖓ ᐊᒻᒪ ᖃᕆᓴᐅᔭᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᑎᖏᓂᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᒃ.

Android Auto Update Settings

ᕿᓂᖅ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᔭᖏᓂᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᓐᓂᖕ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ

ᓂᐅᕕᑲᑕᓗᐊᕆᐊᖃᖃᑦᑕᓂᐊᖏᓇᕕᑦ GB−ᓂᖕ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᒍᑎᓐᓂᖕ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᕿᑎᕋᓕᕐᑎᓪᓗᒍ ᐊᑭᓕᕐᓯᒪᔭᑎᑦ ᓄᖑᒐᐃᑉᐸᑕ, ᐊᑲᐅᓂᕐᓴᐅᓚᖓᔪᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᓕᖅᑭᑦᑖᕙᒃᑯᕕᒋᓐ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᔭᑎᑦ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᒪᕐᕉᓪᓘᓐᓃᖕ ᓈᒐᐃᑉᐸᑎᖕ. ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒍ, ᐅᔾᔨᕈᓱᒃᑯᕕᓐ ᑕᐃᒪᓐᖓᓕᒫᖅ ᐊᑭᓖᓕᖅᑭᑦᑖᒋᐊᓕᖕᒥᖕ ᖁᓕᓂᑦ 10GB ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᓱᒃᑲᑦᑎᒋᐊᕆᐊᖃᕐᐸᑦ ᑕᑭ ᐱᒋᐊᕐᕕᖓᓂᖕ ᕿᓂᕈᑏᑦ ᐃᒻᒪᖃ ᓱᒃᑲᑎᒋᐊᕈᓐᓇᕐᑕᐃᑦ ᑕᑭ ᐃᓚᒋᐊᕈᑎᒃᑯᑦ ᐸᕐᓇᓯᒪᔭᖏᓂᑦ ᐊᑐᖔᕐᓗᑎᑦ ᐱᐅᖅᓱᐊᓂᐊᕐᑐᑎᑦ ᐊᒥᓱᑲᓪᓛᓗᓐᓂᖕ $$$ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ. ᕿᒥᕐᕈᔭᑦᓴᑦ ᐊᑐᓂ ᐸᕐᓇᓯᒪᔭᕗᑦ ᓯᕗᑎᒋᕙᑦᑕᕗᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ LTE ᓱᒃᑲᓂᕐᓴᖅ ᐊᑐᖅᑐᒍ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᕗᑦ.

ᐱᒻᒪᕆᐅᒻᒥᔪᖅ ᐅᔾᔨᕆᔭᕆᐊᓕᖕ ᐸᕐᓇᓯᒪᔭᑦᑎᓂᑦ ᐊᓯᔾᔩᔪᓐᓇᐃᓕᒐᑦᑕ ᑕᒪᐅᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᑭᓯᐊᓂ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᐊᑭᓕᕐᓱᐃᕕᕕᑦ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᑖᖅ ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᑎᑦ LTE ᓱᒃᑲᓂᕐᓴᖅ ᐱᒋᐊᕈᓐᓇᕐᓯᒐᔭᕐᑐᖅ ᑭᓯᐊᓂ. ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᒍᕕᐅᖕ ᐊᑭᓕᐅᑎᐅᔪᒫᕐᓂᐊᕐᑐᓂᑦ ᐊᑭᓖᑲᐅᑎᒋᔾᔪᑏᑦ ᐲᑦᓴᐅᑎᒋᔭᓐᓂᐊᕐᑐᑦ, ᐅᐸᓗᖓᐃᕐᓯᒪᒋᐊᖃᕐᑐᑎᑦ ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᒻᒥᑦ ᐊᐅᓚᔾᔪᑎᑦᓴᓐᓂᑦ ᓯᕗᕐᖓᒍᑦ ᐱᒋᐊᓚᐅᖏᓂᖓᓂ. ᓂᐅᕕᕐᐸᒌᕐᓯᒪᔭᑎᑦ ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᑏᑦ ᐲᖅᑕᐅᑲᐅᑎᒋᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐊᑭᓕᕐᓱᐃᕕᓐᓂᖕ ᑭᖑᓪᓕᕐᒥ ᐅᓪᓗᖓᓂ ᐊᑭᓖᒋᐊᖃᓕᕐᒥᒍᕕᓐ.

Qiniq Plans

ᖃᕆᓴᐅᔭᓐᓄᑦ ᐃᓵᖅᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒍᑏᑦ

ᖃᕆᓴᐅᔭᕐᑖᒥᓃᑦ ᓄᑖᖑᓛᖅ ᐊᑦᓱᖏᕐᓯᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐃᓵᖅᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒍᑎᖏᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑳᐸᓪᓗᒋᓐ. ᐱᑑᑎᒃᑯᑦ ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᑎᑎᑦ ᐊᓐᓇᐃᑐᐃᓇᖃᑦᑕᓂᐊᖏᓇᕕᒋᓐ ᖃᕆᓴᐅᔭᓐᓄᑦ ᐃᓵᖅᑐᑎᖕ ᑎᓪᓕᒐᕐᐸᑦᑐᑦ ᖁᐱᕐᕆᑎᑦᓯᓲᖑᒻᒪᑕ ᓴᖑᑎᑦᓯᔭᑦᑐᓂᑦ ᓱᕋᑦᑎᕆᔭᑦᑐᓂᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᐱᖃᑕᐅᔪᒪᓯᒪᓐᖏᑲᓗᐊᕐᑎᓪᓗᑎᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕐᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕋᕕᓐ ᖃᐅᔨᑎᓐᓇᑎᑦ “ᐱᔨᑦᓯᕐᑕᐅᔪᒪᓐᖏᑐᖓ” ᓇᕿᓐᖓᑲᐅᑎᒋᒍᕕᐅᖕ ᐊᑲᐅᓂᕐᓴᖅ ᖁᐱᕐᕆᑎᑕᐅᔪᒪᓐᖏᑯᕕᑦ.

ᖃᕆᓴᐅᔭᑦ ᑕᕐᕆᔭᐅᑎᖓᒍᑦ ᓵᓐᖓᓪᓘᑎᓗᓂ ᐅᖃᖃᓯᔮᕐᕖᑦ

ᑕᕐᕆᔭᐅᑎᒃᑯᑦ ᐃᕐᖕᓃᓐᓇᖅ ᑐᓵᓇᕐᑐᑦ ᒪᑯᐊ ᓯᑲᐃᑉ ᐊᒻᒪ ᐸᐃᔅᑕᐃᒻ (Skype / Facetime) ᐊᖏᔪᑲᓪᓛᓗᖕᒥᖕ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᖓᑕ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᓂᑦ ᑐᓵᔾᔪᑎᓂᓪᓗ, ᒪᓕᓐᓂᐊᕐᒥᔪᖅ ᖃᓄᑎᒋ ᐅᖄᓚᒍᒻᒪᐅᒻᒪᖔᕐᐱᓐ, ᐅᐱᓐᓇᕋᓂᐅᒐᓗᐊᖅ ᖃᕆᓴᐅᔭᕕᑦ ᐃᓱᒪᖓ ᑕᐃᒪᓐᖓᑦ ᐅᖄᓚᓂᕐᓂ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᑲᐅᕐᑐᒻᒪᓐ ᐊᐅᓪᓚᕐᐸᓪᓕᐊᔪᓂᑦ ᑎᑭᑉᐸᓪᓕᐊᔪᓂᓪᓗ ᑕᕐᕆᔭᕈᓐᓇᐅᑎᖓᓄᑦ ᓂᐱᖃᐅᑎᖓᓄᓪᓗ ᑕᐅᑦᑐᖓᓂᖕ ᓂᐱᖓᓂᓪᓗ ᐃᓱᒪᑲᐅᑎᒋᓇᓱᐊᕐᖓᑦ ᑕᐃᒪᓐᖓᑦ ᓵᓐᖓᓪᓘᑎᓗᓂ ᐅᖄᓚᓂᕐᑕᒫᑦ. ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᑯᑎᑦ ᐊᑯᓂᐊᓗᖕ ᐅᖄᓚᓂᐊᕈᕕᓐ ᐊᔾᔨᓕᐅᕈᑎᓕᒃᑯᑦ, ᐊᑐᕐᓂᖅᓴᐅᓂᐊᕐᑐᑎᑦ ᐊᖏᓂᖅᓴᕐᔪᐊᒥᖕ ᐱᑑᑎᓐᓂᖕ ᑕᐃᒪᐃᒍᒪᓐᖏᒃᑲᓗᐊᕈᕕᑦ.

ᐱᑐᕝᕖᑦ ᐃᑭᐊᖅᕕᒃᑯᑦ ᑎᕐᓕᐊᕐᓯᔪᓄᑦ ᐃᓵᖅᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒍᑏᑦ

ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᑳᓪᓚᓂᐊᖏᓐᓇᕕᑦ “ᐊᒪᖃᓯᐅᔾᔭᐅᑳᓪᓚᑐᓄᑦ”ᐃᔨᕋᕐᑐᖅᑐᑎᖕ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐱᑑᑎᓄᑦ ᐃᓵᖅᓴᓲᖑᒻᒥᒻᒪᑕ ᖁᐱᕐᕆᓐᓂᕋᕐᑕᐅᓪᓗᑎᖕ ᖃᕆᓴᐅᔭᐃᑦ ᓈᒪᔪᓂᑦ ᐃᓵᖅᑕᐅᑦᑕᐃᓕᒍᑎᖃᓐᖏᑉᐸᑦ ᐅᐊᔭᒨᕆᐊᑐᓐᖏᑦᑐᒥᖕ ᐱᑐᕝᕕᖃᕈᑦᓯ ᐊᒥᓱᓄᑦ. ᐱᑐᕝᕕᐅᓂᐊᕐᑐᖅ ᐋᖅᑭᑦᓱᓕᕈᕕᐅᖕ ᒪᓕᒐᖏᑦ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓄᐃᓇᕐᓗ ᑐᕌᕈᑎᖃᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᐊᑦᓱᖏᕆᐊᓖᑦ ᑲᓐᖑᓇᕈᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᐊᕐᓗᒋᑦ.

ᐊᔾᔨᓕᐅᒐᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᑎᑦᓯᒍᑎᖏᑕ ᒥᑭᓪᓕᑎᕈᑎᖏᑦ

ᐊᔾᔨᓕᐅᒐᑎᑦ ᒥᑭᓪᓕᑎᖅᑳᓚᐅᕐᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᕐᑎᒍᓐᓇᕋᕕᒋᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᕕᓐ ᑎᑎᖅᑲᓂᖕ ᐊᐅᓪᓚᕐᑎᑦᓯᕕᖓᒍᑦ. ᐊᔾᔨᓕᐅᒐᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᕋᓛᒻ ᐊᔾᔨᐅᕈᑎᖓᓄᑦ ᐃᒻᒪᖃ 2 ᐊᒻᒪ 4 MB ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᖓᑕ. ᒥᑭᓪᓕᑎᕆᐊᕈᑏᑦ JPEG ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐊᔾᔨᓕᐅᒐᑦ ᐱᕆᓕᖅᑭᑦᑖᓯᒪᔪᑎᑐᑦ 50kbᒧᑦ ᒥᑭᓪᓕᑎᕋᑦᓴᐅᒻᒪᑕ, ᖃᓄᐃᓐᖏᑦᓯᐊᕐᑐᑎᓪᓗ ᕿᒥᕐᕈᐊᕈᓐᓇᐅᑏᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᕋᑦᓴᕖᓐᖔᓗᐃᓐ.

ᑐᖅᑯᐃᕖᑦ

ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᕈᓐᓇᐅᑏᑦ ᕿᓂᕈᑎᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᑲᐅᑎᒋᓗᒍ ᐊᑑᑎᖃᓐᖏᓂᖏᑦ ᑐᖅᑯᐃᕕᓐᓄᑦ ᐲᔭᑦᓴᐅᑎᒋᖃᑦᑕᓂᐊᕐᖓᑕ ᐱᑑᑎᓐᓂᖕ ᓄᖑᑎᕆᑐᐃᓐᓇᕐᑐᑦ ᑖᒃᑯᓴᐃᓐᓇᑦᓯᐊᑦ ᓱᕐᕋᑦᑕᓐᖏᑦᑐᑦ ᑕᕝᕙᖓᑦᓴᐃᓐᓇᖅ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᕈᕕᑦ ᐲᔭᑦᓴᐅᑎᒋᖃᑦᑕᓂᐊᕐᖓᑕ ᑕᒪᐅᖓᑐᐃᓐᓈᖁᓇᒍ ᕿᓂᕈᓐᓇᐅᑏᑦ.

Zoom Data Usage

The following tips will help you conserve data when using Zoom.

Leave video off when you don’t need it

Turning your camera off is the easiest way to conserve data. You can adjust your settings so you always join meetings with your camera off and can choose to have atttendees’ cameras off for meetings you set up.

Turn off HD video

1. In your desktop Zoom client, click Settings Settings Icon

2. Click Videos

3. In the My Video section, uncheck the box beside Enable HD if it is checked

Only screen share for as long as necessary

Be sure to stop screen sharing when you no longer need to show your screen. Also, request that other users turn off their screen sharing when they are done with their example.

Mute your audio when not speaking

While it does not use as much bandwidth as video, you can reduce your bandwidth somewhat by muting your audio. Use the Mute button in the bottom left corner of the Zoom screen.

Portal